• 200KNB, 20 vạn bạc, Tọa Kỵ tiến giai đan*20; Tinh Hoa thần dực-Sơ*20
  • 400KNB, 40 vạn bạc, Tọa Kỵ tiến giai đan*40; Tinh Hoa thần dực-Sơ*40
  • 600KNB, 60 vạn bạc, Tọa Kỵ tiến giai đan*60; Tinh Hoa thần dực-Sơ*60
  • 800KNB, 80 vạn bạc, Tọa Kỵ tiến giai đan*80; Tinh Hoa thần dực-Sơ*80
  • 1000KNB, 100 vạn bạc, Tọa Kỵ tiến giai đan*100; Tinh Hoa thần dực-Sơ*100
00
00
00
Hãy Đăng nhập mở hồi ức.
Phát hành bới Công ty Cổ Phần